Home
Uitlaatservice
Oppasservice
Intake-gesprek
Fotopagina
Tarieven
Route
Voorwaarden
Contact

De voorwaarden van DoggyCare® Apeldoorn


Voorwaarden

 

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1  Opdrachtnemer: Hondenuitlaat- en oppasservice ‘DoggyCare®.

1.2  Opdrachtgever: persoon (hondenbezitter) die het overeenkomstformulier en de algemene voorwaarden heeft ondertekend.

1.3  Overeenkomstformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en op-drachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht op de hond te passen en/of de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

1.4  De uitlaat- of oppashond(en): De hond(en) waarvoor de opdrachtgever de overeen-komst met de opdrachtnemer heeft gesloten.


Artikel 2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voor-waarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 De uitlaat- of oppashond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando (belangrijk!), en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (met name met de andere honden in de ‘uitlaatgroep’) en mensen. Agressieve honden komen niet in aanmerking!

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaat- of oppas-hond(en) op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

Artikel 3 - Gezondheid

3.1 De uitlaat- en/of oppashond(en) dient/dienen ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest (minimaal 2 weken voor het uitlaten/oppassen!) te zijn gevacci-neerd. Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken (Informeer bij uw dierenarts) en schoon en frisruikend te zijn.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Loopse teven - of teven waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende de uitlaat- of oppasperiode loops kunnen worden - komen niet in aanmerking voor de uitlaat- of oppasdiensten van DoggyCare. Mocht loopsheid plaatsvinden gedurende een oppasperiode (of mocht er sprake zijn van loopsheid bij het ophalen van de hond voor een - niet tijdig afgemelde - uitlaatbeurt) dan zal geheel voor rekening van opdrachtgever (waaronder ook de kosten van vervoer, tijd e.d.) de hond/honden ondergebracht worden bij een hondenpension, -hotel of -kennel. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op terugbetaling  van DoggyCare van. het overeengekomen uitlaat- of oppasbedrag.

3.3 Opdrachtgever - indien niet direct bereikbaar - machtigt opdrachtnemer om in geval van ongevallen, ziekte e.d. de hond(en) op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, zo nodig medische handelingen te verrichten en/of medicijnen voor te schrijven en toe te (laten) dienen. Het e.e.a. naar (de van tevoren op de overeenkomst kenbaar gemaakte) wensen van opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever - indien niet (binnen de daarvoor nodige tijd) bereikbaar - machtigt opdrachtnemer om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de vernietiging, begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Het e.e.a. naar (de van tevoren op de overeenkomst kenbaar gemaakte) wensen van opdrachtgever.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waar-heidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die onder-vonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgespro-ken dag(en) en tijd(en).
Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor zijn/haar hond/honden.

4.6 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door opdrachtnemer op de hoogte gehouden  van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

4.7 M.b.t. tot de uitlaatservice dient de opdrachtgever een uitlaatbeurt bij verhindering 24 uur voor het uitlaten (omstreeks 12:00 uur) af te zeggen . Indien een afzegging niet tijdig plaatsvindt wordt het normaal geldende tarief onverminderd in rekening gebracht.

4.8 De oppasovereenkomst is na ondertekening - uitgezonderd gevallen van aantoonbare / bewijsbare overmacht (ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d.) – bindend. Bij annulering van de betreffende oppasperiode wordt 75% van het geldende tarief over de gehele overeengekomen oppasperiode in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het – in de overeenkomst bedoelde – oppasbedrag in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode vroegtijdig beëindigt. Het e.e.a. uitgezonderd gevallen van overmacht.

4.9 DoggyCare kent alleen dagtarieven. Oppastarieven op basis van ½ dagen of korter zijn niet mogelijk. Een ‘oppasdag’ (tenzij anders overeengekomen) loopt tussen 7:00 en 18:30 uur. Na 18:30 uur gaat de volgende oppasdag in met het volledige daarbij horende dagtarief.

4.10 Zo mogelijk uw hond - i.v.m. de gewenning - de eerste dag van de oppasperiode tussen 7:00 en 11:00 uur (‘s-morgens) brengen.
(De hond kan dan al wat vertrouwd raken met zijn nieuwe omgeving en omstan-digheden voordat hij/zij de nacht ingaat.)

4.11 Bij een uitlaatperiode of oppasperiode voor onbepaalde tijd geldt een opzeggings-termijn van 21 dagen >. Over iedere dag die niet binnen het opzeggingstermijn valt is opdrachtgever het volledige dagoppastarief of uitlaattarief verschuldigd.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

5.2 Opdrachtgever kan op m.b.t. de uitlaatservice maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de dienst van opdrachtnemer. Uitlaten zaterdag en zondag en op feestdagen is slechts bij uitzondering mogelijk. Op deze dagen gelden hogere tarieven. (Zie bij tarieven )

5.3 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond.

5.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor  de opdracht stop te zetten, wanneer van mening dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

5.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen honden te weigeren.

5.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitlaat- of oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, e.d.

Artikel 6- Schade en verzekeringen

6.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en inmateriele schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 7- Betalingen

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.

7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door  opdrachtgever.

7.3 Het verschuldigde bedrag dient bij ‘'vaste' klanten van de uitlaatservice (uitlaatservice voor onbepaalde tijd) op de laatste uitlaatdag van de maand contant te worden voldaan (door bijv. een enveloppe met het te betalen bedrag thuis klaar te leggen) of in ieder geval op de laatste uitlaatdag te zijn overgeschreven op ons bankrek.nr. Niet-vaste klanten dienen contant vooraf te betalen.

7.4 Bij de oppasdienst dient het verschuldigde oppasbedrag contant te worden voldaan bij het brengen van de hond(en) of te zijn overgeschreven op ons bankrek.nr op de dag dat de hond(en) wordt/worden gebracht.

7.5 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het - op het overeen-komst bedoelde - oppasbedrag, in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de hond eerder wordt opgehaald dan overeengekomen)

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1
Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) niet bij machte is om uitlaat- en/of oppasdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat- of oppasbedrag van de overeenkomst.

8.3 De eigenaar van de honden moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de hond/honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. (Zie ook 6.1)

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

9.2
Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.


Webdesign By: